Είσαι Υποψήφιος;

Είσαι υποψήφιος στις επερχόμενες εκλογές;

Δημιούργησε τώρα το προφίλ σου
Πλήρης οδηγός υποψηφίων
με ταξινόμηση ανά περιοχή

Όροι χρήσης

Η εταιρία με την επωνυμία «ΗΧΟΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕΒΕ» (εφεξής και χάριν συντομίας καλούμενη η «Εταιρία»), δικαιούχος του ιστότοπου www.candidate.gr (εφεξής και χάριν συντομίας καλούμενος ο «ιστότοπος»), λειτουργεί και διαχειρίζεται αυτόν με σκοπό να προσφέρει στους επισκέπτες έναν οδηγό υποψηφίων για τις βουλευτικές, τοπικές και περιφερειακές εκλογές και τις ευρωεκλογές με τους παρακάτω αναλυτικά περιγραφόμενους όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους ο κάθε επισκέπτης του ιστότοπου οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και να συμμορφώνεται με αυτούς και να προβεί σε επίσκεψη των σελίδων του ιστότοπου, μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Σε περίπτωση διαφωνίας με το περιεχόμενο των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης Ιστότοπου, ο επισκέπτης παρακαλείται όπως δεν προβεί σε χρήση του ιστότοπου. Η είσοδος και παραμονή του επισκέπτη στις σελίδες του ιστότοπου, η εγγραφή, καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από τις σελίδες αυτού, συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η Εταιρία λαμβάνει κάθε προσήκον και ευλόγως αναμενόμενο μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που αποτελούν το περιεχόμενο του ιστότοπου να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα. Το περιεχόμενο του ιστότοπου διατίθεται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από τους επισκέπτες, παρά μόνον από τους εγγεγραμμένους χρήστες/μέλη και η Εταιρία δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, πληρότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου του για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Η Εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος ή παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία των επισκεπτών του ιστότοπου, η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων (π.χ. υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων), στη διάδοση ιών κατά τη διάρκεια της χρήσης του ιστότοπου ή αναπαραγωγής στοιχείων του περιεχομένου του ή σε προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων κλπ). Δεν ευθύνεται επίσης σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του ιστότοπου, καθώς και σε περίπτωση που καταστεί δυσχερής η πρόσβαση των χρηστών σ’ αυτόν για οποιοδήποτε λόγο.


ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι επισκέπτες/χρήστες του ιστότοπου αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του ιστότοπου, υποκείμενοι εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, οι επισκέπτες συμφωνούν και συνομολογούν ότι τα στοιχεία και οι πληροφορίες που υποβάλλουν προς δημοσίευση στον ιστότοπο είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα. Συμφωνούν επίσης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ότι δεν θα κάνουν χρήση του ιστότοπου για:

1. Να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που:

παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (πχ πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας),

προσβάλλει την προσωπικότητα τρίτων (πχ συκοφαντικό, ρατσιστικό),

έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη,

παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.

2. Να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του ιστότοπου, να ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη των ιδιοκτητών ή των χρηστών/μελών ή τρίτων, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου τους, να εμποδίσουν οποιονδήποτε επισκέπτη να έχει πρόσβαση στον ιστότοπο ή οποιοδήποτε υπηρεσία παρέχεται από το δίκτυο της Εταιρίας ή να παρακάμπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους από την Εταιρία.

3. Να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από τον λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας.

4. Να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους επισκέπτες να χρησιμοποιούν τον ιστότοπο.

Απαγορεύεται η χρήση του ιστότοπου από ανήλικους χωρίς την συναίνεση και συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων τους. Αν ανήλικοι, χωρίς την συναίνεση και συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων τους, επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών που είναι προσβάσιμες μέσα από τις σελίδες του ιστότοπου, οι οποίες είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες ή επιβλαβείς γι’ αυτούς, η Εταιρία δε φέρει ουδεμία ευθύνη.

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του ιστότοπου συμπεριφορά, οι επισκέπτες ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στην Εταιρία ή/και τον ιστότοπο, αναγόμενη στην κακή ή αθέμιτη χρήση του ιστότοπου και των πληροφοριών που προσφέρονται μέσω αυτού. Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρία εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση, που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του επισκέπτη/χρήστη που προβλέπονται στους παρόντες όρους, ο επισκέπτης/χρήστης θα οφείλει να αποζημιώσει την Εταιρία εκ του λόγου αυτού, αλλά και κάθε τρίτο που έχει τυχόν βλαφτεί με οποιονδήποτε τρόπο από τις ενέργειές του, για κάθε θετική και αποθετική τους ζημία. Η μη ενάσκηση από τους δικαιούχους των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων τους δεν συνεπάγεται παραίτησή τους από τα δικαιώματά τους αυτά.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το περιεχόμενο που κάθε φορά περιέχεται στον ιστότοπο (ενδεικτικά: σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα και όλα εν γένει τα αρχεία), αποτελεί πνευματική εμπορική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρίας ή των εγγεγραμμένων χρηστών/μελών του ιστότοπου και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του ιστότοπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του ιστότοπου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρίας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Σε διαφορετική περίπτωση οι ως άνω ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρίας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημία που θα έχει υποστεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Ο χρήστης/επισκέπτης/μέλος αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι η Εταιρία έχει την δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης (είτε από την ίδια είτε από τρίτους) του συνόλου των στοιχείων που εμφανίζονται στον ιστότοπο.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ

Ο ιστότοπος είναι πιθανόν να παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειομένης κάθε ευθύνης της Εταιρίας, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Η Εταιρία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή υιοθετεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Ως εκ τούτου οι επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι ιστοσελίδες αυτές.

COOKIES

Η Εταιρία μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση της ταυτότητας του επισκέπτη. Τα cookies είναι μικρά κομμάτια κώδικα που αποθηκεύονται στη μνήμη του υπολογιστή του χρήστη/επισκέπτη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και (ενίοτε) για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. O επισκέπτης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση. Σε τέτοια περίπτωση ο επισκέπτης δεν θα μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. Επιπλέον, ο επισκέπτης μπορεί να διαγράψει τελείως τα cookies από τον browser που χρησιμοποιεί.


ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση που κάποιοι όροι καταστούν μερικώς ή ολικώς άκυροι ή μη εφαρμοστέοι, δεν επηρεάζεται η ισχύς ή/και η εγκυρότητα των υπολοίπων όρων ή μέρους αυτών. Οι άκυροι ή/και μη εφαρμοστέοι όροι θα αντικαθίστανται με όρους που θα πλησιάζουν όσο είναι δυνατόν το νόημα και το σκοπό των άκυρων ή μη εφαρμοστέων όρων.

Η Εταιρία έχει δικαίωμα να τροποποιεί ή αναθεωρεί ή διαμορφώνει τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης ελεύθερα και χωρίς προειδοποίηση. Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα σελίδα πάντα θα αναφέρει τους τρέχοντες όρους και τις τρέχουσες προϋποθέσεις για τη χρήση αυτού του ιστότοπου.

Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει αναφορικά με τη λειτουργία και χρήση του ιστότοπου, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση αυτής, αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.


ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha  e-Commerce" της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.


ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑ

Για κάθε είδους πληροφορίες, διευκρινίσεις, υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος ή ερώτησης σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου του ιστότοπου, για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου, καθώς και για αιτήσεις διαγραφής προφίλ χρήστη, ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 

Είσαι Υποψήφιος;

Είσαι υποψήφιος στις επερχόμενες εκλογές; Θέλεις να γνωρίζουν οι ψηφοφόροι το βιογραφικό, τη δράση, την παρουσία σου στα κοινά; Σου δίνουμε τη δυνατότητα προβολής στο Candidate.gr έτσι ώστε όλοι οι ψηφοφόροι, όπου και αν κατοικούν, να μπορούν εύκολα και γρήγορα να αναζητήσουν το προφίλ σου, να μάθουν ποιος είσαι, τι κάνεις και γιατί να σε επιλέξουν!

Εγγραφή